Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo ekologiczne, kultura bezpieczeństwa ekologicznego zrównoważony rozwój

Abstrakt

Pośród wielu poważnych wyzwań dla ludzkości dostrzegać należy problemy ekologiczne. Są to zagrożenia o podłożu naturalnym lub cywilizacyjnym. Przyczyną ich występowania są zjawiska przyrodnicze lub postęp cywilizacyjny, nieodłącznie związany z rozwojem gospodarki i szeroko pojętą ewolucją człowieka. Za istotne przyjąć trzeba przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia występowania zagrożeń lub ich eliminacji. Wydaje się, że najskuteczniejszym sposobem pozostaje zrównoważony rozwój. Przyjmując jego podstawowe założenia człowiek jest w stanie zarówno likwidować zagrożenia, a na pewno zmniejszać zakres ich występowania. Przyjąć go zatem należy za jeden z podstawowych zakresów działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa człowieka i społeczeństw. Zrównoważony rozwój jest bardzo istotnym determinantem chroniącym życie człowieka w postępie cywilizacyjnym. Jest niejako alternatywą dla rabunkowej eksploatacji środowiska, w którym żyje i funkcjonuje człowiek oraz zabezpieczeniem poczucia bezpieczeństwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę wskazania na korelację pomiędzy pojęciami „bezpieczeństwo ekologiczne”, „kultura bezpieczeństwa ekologicznego” i „zrównoważony rozwój”. Z tych racji należało wskazać na istotę bezpieczeństwa ekologicznego, kultury bezpieczeństwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju, ich zakres przedmiotowy i podmiotowy. Konsekwencją tego staje się potrzeba kierowania myślenia człowieka i grup społecznych na ochronę środowiska przyrodniczego, by uwzględniać aktualne potrzeby i te, przed którymi staną przyszłe pokolenia.

PDF

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##