Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii ochrony ludności i ratownictwa, realizowanego w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Stanowi on najważniejszy
w Polsce mechanizm, służący monitorowaniu potencjalnych zagrożeń, przygotowaniu do skutecznej prewencji przed ich wystąpieniem oraz sprawnego
i wszechstronnego reagowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także kompleksowego usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych. Realizacja
wskazanych zadań systemu sprowadza się przede wszystkim do pośrednich
i bezpośrednich form ochrony ludności i ratownictwa, jak również ograniczenia
wtórnych skutków zdarzeń kryzysowych dla ludności, mienia i środowiska.
Niniejsze opracowanie prezentuje funkcjonowanie systemów ochrony ludności
i ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego w praktyce. Stanowi odniesienie do
aspektów prawnych, organizacyjnych, planowania, finansowania działalności,
a także stanu kadrowego i zaplecza materiałowo-technicznego, jakim one dysponują. Wskazuje braki i potrzeby, występujące w ramach działania systemów,
a także określa dalsze, proponowane kierunki badań i rozwoju systemów.

pdf