Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rozwojowi prorządowego ruchu młodzieżowego na terenie północno-wschodnich województw Polski w latach 1921-1939.
Ukazano w nim rolę władz polskich i publicznego systemu kształcenia w tworzeniu oraz wsparciu młodzieżowych stowarzyszeń i związków ukierunkowanych na wspieranie władzy. Przeanalizowano liczebność i narodowy skład
wiodących organizacji sanacyjnych – Związku Strzeleckiego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Organizacji Młodzieży Pracującej i szeregu innych działających
w północno-wschodnich województwach międzywojennej Polski.
Słowa kluczowe: okres międzywojenny, reżim sanacyjny, organi

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.08
pdf (Русский)