Plik PDF

Słowa kluczowe

sytuacja gospodarcza
bezpieczenstwo_ekonomiczne
stabilizacja makroekonomiczna

Abstrakt

Podstawowym celem opracowania jest analiza wpływu sytuacji makroekonomicznej w Polsce na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju w okresie 1996-2015. W badaniach wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii, finansów i nauk o bezpieczeństwie oraz metody proste metody statystyczne. Bezpieczeństwo ekonomiczne kraju jest jednym z aspektów ogólnego bezpieczeństwa państwa, które definiuje się jako zdolność kraju do minimalizowania zagrożeń płynących z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Istotną kwestią w kształtowaniu polskiego bezpieczeństwa ekonomicznego jest odpowiednie zdiagnozowanie czynników  determinujących ten rodzaj bezpieczeństwa w celu właściwego wykorzystania polityki gospodarczej kraju i skoncentrowaniu dostępnych środków na najważniejszych determinantach. Obecnie Polska odznacza się stosunkowo wysokim stopniem stabilizacji makroekonomicznej o czym świadczą odpowiednie zmiany wskaźników pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej kraju. Pomimo względnej stabilności gospodarki Polski, wciąż istnieją pewne zagrożenia mogące w przyszłości przyczynić się do pogorszenia sytuacji makroekonomicznej w kraju.

Plik PDF