Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Conversatoria Linguistica

Artykuły

Aldona Kocyła-Łukasiewicz, Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
11-26
Zaburzenia przetwarzania słuchowego w terapii
64
PDF
Małgorzata Jasińska
27-42
Realizacja grup dwuspółgłoskowych w głuchocie na przykładzie wypowiedzi osoby dorosłej z implantem ślimakowym
7
PDF
Urszula Jęczeń
43-65
Dziecięce konceptualizacje „tęsknoty”: Analiza porównawcza
9
PDF
Katarzyna Kaczorowska-Bray
67-82
Zasób słownictwa czynnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim
6
PDF
Barbara Kamińska
83-91
Zmiany w układzie stomatognatycznym u osób starszych w aspekcie gerontologopedii
9
PDF
Marzena Kryszczuk
93-116
Badanie sprawności narracyjnej na podstawie tekstu ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu
17
PDF
Marlena Kurowska
117-130
Zachowania kompensujące trudności w komunikacji werbalnej u dzieci z korowymi zaburzeniami mowy
5
PDF
Alina Maciejewska
131-141
Paronimy: Poszukiwania relacji formy i treści w zabawie „grupami proporcjonalnych relacji”
16
PDF
Łukasz Maj, Adrianna Urban-Madziar
143-155
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji w terapii logopedycznej
49
PDF
Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła
157-170
Dziennik wydarzeń jako technika kształtowania kompetencji komunikacyjnej w sytuacji dwujęzyczności
6
PDF
Jakub Skrzek
171-192
Wpływ ingerencji dotykowej na automatyzację głosek u dzieci z dyslalią obwodową
10
PDF
Justyna Urban
193-203
O niektórych strategiach ucieczkowych i kompensacyjnych w komunikacji chorych z otępieniem alzheimerowskim
14
PDF
Adrianna Urban-Madziar
205-221
Ćwiczenia interakcji w dialogu jako metoda terapii logopedycznej (na przykładzie wybranych zaburzeń mowy)
7
PDF