Conversatoria Linguistica

Artykuły

Aldona Kocyła-Łukasiewicz, Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
11-26
Zaburzenia przetwarzania słuchowego w terapii
PDF
Małgorzata Jasińska
27-42
Realizacja grup dwuspółgłoskowych w głuchocie na przykładzie wypowiedzi osoby dorosłej z implantem ślimakowym
PDF
Urszula Jęczeń
43-65
Dziecięce konceptualizacje „tęsknoty”: Analiza porównawcza
PDF
Katarzyna Kaczorowska-Bray
67-82
Zasób słownictwa czynnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim
PDF
Barbara Kamińska
83-91
Zmiany w układzie stomatognatycznym u osób starszych w aspekcie gerontologopedii
PDF
Marzena Kryszczuk
93-116
Badanie sprawności narracyjnej na podstawie tekstu ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu
PDF
Marlena Kurowska
117-130
Zachowania kompensujące trudności w komunikacji werbalnej u dzieci z korowymi zaburzeniami mowy
PDF
Alina Maciejewska
131-141
Paronimy: Poszukiwania relacji formy i treści w zabawie „grupami proporcjonalnych relacji”
PDF
Łukasz Maj, Adrianna Urban-Madziar
143-155
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji w terapii logopedycznej
PDF
Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła
157-170
Dziennik wydarzeń jako technika kształtowania kompetencji komunikacyjnej w sytuacji dwujęzyczności
PDF
Jakub Skrzek
171-192
Wpływ ingerencji dotykowej na automatyzację głosek u dzieci z dyslalią obwodową
PDF
Justyna Urban
193-203
O niektórych strategiach ucieczkowych i kompensacyjnych w komunikacji chorych z otępieniem alzheimerowskim
PDF
Adrianna Urban-Madziar
205-221
Ćwiczenia interakcji w dialogu jako metoda terapii logopedycznej (na przykładzie wybranych zaburzeń mowy)
PDF