Abstrakt

W pracy przedyskutowano rozdzielenie kompleksów niklu (II) z pięcioma ligandami, zasadami Schiffa. Zostały one rozdzielone w układzie faz odwróconych. Z danych literaturowych wiadomo, że zarówno jon centralny jak i ligandy badanych kompleksów ulegają reakcją utleniania i redukcji. Okazało się jednakże, że w niektórych przypadkach detektor elektrochemiczny charakteryzował się dużą niepewnością pomiaru i/lub małą czułością. Elektrochemiczne własności kompleksów zbadano za pomoc woltamperometrii cyklicznej. Okazało się, że niektóre z nich adsorbowały się na elektrodzie i/lub tworzyły przewodzące polimery na powierzchni elektrody, w rozpuszczalnikach o niskiej liczbie donorowej.

Plik PDF