BELOVA, G., GEORGIEVA, G. i LEOŃCZYK, S. (2022) „Международное сотрудничество в области здравоохранения между Первой и Второй мировыми войнами = Mezhdunarodnoye sotrudnichestvo v oblasti zdravookhraneniya mezhdu Pervoy i Vtoroy mirovymi voynami: уроки истории в борьбе с эпидемиями = uroki istorii v bor’be s epidemiyami”, Historia i Świat, 11, s. 251–272. doi: 10.34739/his.2022.11.15.