BELOVA, G., GEORGIEVA, G., & LEOŃCZYK, S. (2022). Международное сотрудничество в области здравоохранения между Первой и Второй мировыми войнами = Mezhdunarodnoye sotrudnichestvo v oblasti zdravookhraneniya mezhdu Pervoy i Vtoroy mirovymi voynami: уроки истории в борьбе с эпидемиями = uroki istorii v bor’be s epidemiyami. Historia I Świat, 11, 251–272. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.15