[1]
BELOVA, G., GEORGIEVA, G. i LEOŃCZYK, S. 2022. Международное сотрудничество в области здравоохранения между Первой и Второй мировыми войнами = Mezhdunarodnoye sotrudnichestvo v oblasti zdravookhraneniya mezhdu Pervoy i Vtoroy mirovymi voynami: уроки истории в борьбе с эпидемиями = uroki istorii v bor’be s epidemiyami. Historia i Świat. 11, (wrz. 2022), 251–272. DOI:https://doi.org/10.34739/his.2022.11.15.