Nowak, P. . (2017). "Ład Postlizboński" w Europie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(2), 100–111. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/222