(1)
Vasilyev, A. .; Vasilyeva, O. Etyczne I Prawne Aspekty Robotyki: Perspektywa Europejska. DeSec 2023, 5, 113-120.